Διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82677

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα Αέριου Χρωματογράφου Φασματογράφου Μάζας στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάδειξη και Διαφοροποίηση της γεωγραφικής και Βοτανικής Προέλευσης Δειγμάτων μελιού του Νομού Χανίων» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Ελευθερία Ψυλλάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82677.

Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δράσης / ΚΑΠ Περιφέρειας Κρήτης.
Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20359/22-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒ0Ω469Β6Ν-ΕΒΞ) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022.

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5 – Εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (64.516,12 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (15.483,88€) και ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών προσδιορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 175772.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 27η-10-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 26η-10-2022.
Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.