Έντυπα

Πρόβλημα Hλεκτρονικής Yπογραφής Eντύπων pdf (Σύστημα HARICA)
Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνουμε το έντυπο και το εκτυπώνουμε ως "Microsoft Print to PDF", για να μπορεί να υπογραφεί μέσω του συστήματος cm.harica.gr.
 
Διοικητικά - Έργα
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Ε0 Υποβολή Πρότασης 1/9/2019 3
Ε1 Αποδοχή Διαχείρισης 12/9/2022 4
Ε1α Ομάδα Έργου - // - 1
Ε2 Προϋπ/σμός 1/9/2019 2
Ε3 Ταμειακή Διευκόλυνση (Δάνειο) - // - 2
Ε4 Ιδία Συμμετοχή - // - 2
Ε5 Υποβολή Παραδοτέων - Απολογισμός - // - 2
Ε6 Ταμειακό Υπόλοιπο 5/1/2023 1
Ε7 Χρονική Παράταση - // - 1

 

Διοικητικά - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΠΕ1 Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφ/ντος 1/9/2019 2
ΠΕ2 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης - // - 2

 

Διοικητικά - Συμβάσεις
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Σ1 Πανεπιστημιακοί & Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μόνιμοι) 1/9/2019 2
Σ2 Τρίτοι - Ανάθεση Έργου - // - 2
Σ3 Τρίτοι - Σχέση Εργασίας (ΙΔΟΧ και πρόσθετη απασχόληση χωρίς ΤΠΥ) - // - 2
Σ4 Τροποποίηση - Διακοπή - Ακύρωση 9/12/2022 3
Σ5 Χορήγηση Βεβαίωσης 1/9/2019 2
Σ6 Στοιχεία Απασχολ/νου - // - 2

 

Διοικητικά - Προμήθειες - Αναθέσεις (Αγαθών,Υπηρεσιών, Μισθώσεων)
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Π1 Διενέργεια Διαγωνισμού 12/10/2021 3
Π2 Συγκρότηση Επιτροπών σε Διαγωνισμούς - // - 3
Π4 Αίτημα Έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης 21/7/2022 3

 

Διοικητικά - Φύλλα Εργασίας
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΦΕ1 Μηνιαίο 1/9/2019 2
ΦΕ2 Συγκεντρωτικό Μηνιαίο - // - 3

 

Διοικητικά - Αιτήματα - Προκαταβολές
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΑΠ1 Άνοιγμα ΤΛ στην Τράπεζα Alpha 16/3/2023 4
ΑΠ2 Έκδοση ΧΕΠ 27/7/2022 3

 

Οικονομικά - Προκαταβολές
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Ο1 Εντολή 1/9/2019 2
Ο2 Απόδοση - // - 2

 

Οικονομικά - Μεταφορά Χρηματοδοτήσεων σε Συνεργαζόμενους Φορείς
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Ο3 Εντολή Πληρωμής 1/9/2019 2

 

Οικονομικά - Αμοιβές
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Ο4 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών 1/9/2019 2

 

Οικονομικά - Δαπάνες
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αγαθών και Υπηρεσιών 12/9/2022 3
Ο6 Πρακτικό Παραλαβής 1/9/2019 2
Ο7 Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό - // - 2

 

Οικονομικά - Μετακινήσεις
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
Μ1 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση 1/9/2019 2
Μ2 Ημερολόγιο Κίνησης - // - 2
Μ3 Αίτημα Έγκρισης - // - 2

 

Οικονομικά - Αιτήσεις
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΟΑ1 Έκδοση Παραστατικού 1/9/2019 2
ΟΑ2 Έκδοση Δελτίου Αποστολής - // - 2
ΟΑ3 Γενική Αίτηση - // - 2

 

Οικονομικά - Εξουσιοδότηση για Πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΕΠ1 Πρόσωπα 1/9/2019 2
ΕΠ2 Οργανισμοί - // - 2

 

Αιτήσεις - Ηλεκτρονική Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργων
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
ΗΠ1 Ηλεκτρονική Διαχείριση Έργων (Επιστημον. Υπεύθυνος) 1/9/2019 2
ΗΠ2 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων (Συνεργάτης) - // - 2
ΗΠ3 Ηλεκτρονική Πρόσβαση για τη Δήλωση Ωρών Απασχόλησης σε Έργο - // - 2