Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Λειτουργία, Σύνθεση και Αποστολή
 

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (https://www.tto.tuc.gr/el/archi)  λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας της ΜΟΔΥ  του ΕΛΚΕ-ΠΚ.

Η σύνθεσή του προβλέπεται και καθορίζεται στο σχεδιαζόμενο Οργανόγραμμα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.

Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πολυτεχνείο για θέματα αξιοποίησης της έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Αποστολή του Γραφείου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΠΚ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω διαδικασιών που είναι συνεπείς με τις ακαδημαϊκές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας του Ιδρύματος.

Αποτελεί σημείο επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς και είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για:

 • Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Τις διαδικασίες διαχείρισης των IPRs
 • Την υποβοήθηση στη δημιουργία spin-off εταιριών
 • Την επιχειρηματική καθοδήγηση ομάδων
 • Την προετοιμασία για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (διαγωνισμοί, επιχειρηματικοί άγγελοι, VCs),
 • Τη δικτύωση με δημόσια, ιδιωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις

Το ΓΜΤ του ΕΛΚΕ-ΠΚ εφαρμόζει πολιτική "ανοικτών θυρών" και επιδιώκει τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Μεταφορά και Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας & Τεχνολογίας
 

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με το πρόγραμμα Innovation House και άλλα τμήματα της ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΚ, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Επιχειρηματική ωρίμανση ερευνητικού αποτελέσματος - παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ερευνητές του ΠΚ, μέσω ατομικών ή και ομαδικών συνεδριών, με σκοπό την επιχειρηματική ωρίμανση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - συμβουλεύει τους ερευνητές του ΠΚ σε θέματα προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής τους ιδιοκτησίας.
 • Ίδρυση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών - πληροφορεί και υποστηρίζει του ερευνητές του ΠΚ στην ίδρυση επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης (τεχνοβλαστών).

Υπηρεσίες προς τους Ερευνητές

 • Πληροφόρηση για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - πληροφορεί, μέσω ειδικών σεμιναρίων, συναντήσεων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων, τους ερευνητές του ΠΚ για τους τρόπους και τις δυνατότητες αξιοποίησης της έρευνάς τους.
 • Καταγραφή / προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων - καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας του ΠΚ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Επιτροπής Ερευνών και υποστηρίζει τους ερευνητές ιδρύματος στην προβολή τους.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης των ερευνητών για την αξιοποίηση της έρευνας - πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια αξιοποίησης έρευνας και καινοτομίας , ενημερώνει τους ερευνητές του ΠΚ σχετικά με διαγωνισμούς καινοτομίας και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και σχετίζονται με την ανάπτυξη της καινοτομίας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Υπηρεσίες προς Φορείς και Επιχειρήσεις

 • Δικτύωση των Ερευνητών και των Εργαστηρίων του ΠΚ με την αγορά - συμμετέχει ενεργά στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, με στόχο τη δικτύωση των ερευνητών και των εργαστηρίων του ΠΚ με την αγορά και την αξιοποίηση της έρευνάς τους προς όφελος του ιδρύματος, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ του ΠΚ και της αγοράς - διαμεσολαβεί μεταξύ του Ιδρύματος και της αγοράς προκειμένου να αξιοποιηθεί η έρευνά του και να υποστηριχθούν κυρίως οι ελληνικές επιχειρήσεις στη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους και στη δημιουργία νέων.