Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19606/13-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/28-06-2022…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19502/12-09-2022 πρακτικού αξιολογήσης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/26-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20118/20-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20119/20-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20221/21-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Μελέτη,…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19632 /13-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της 1ης/12-09-2022 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της μονοτμηματικής Σχολής…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19395/08-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13599/24-06-2022…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνούς προγράμματος ανώτατης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Αέρια Ρύπανση από Πυρκαγιές και η Σχέση…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση πρακτικού παραλαβής για ποσά προμηθειών έως 30.000€ πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση όπου ακολουθήθηκε…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 19057/06-09-2022 πρακτικές αξιολογήσεις προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17426/05-08-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ 17767/23-08-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15337/14-07-2022 πρόσκληση…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο…

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΠΚ την Παρασκευή 2/9/2022 θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 12:00 λόγω ενημερωτικού Σεμιναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής…

Διαβάστε περισσότερα