Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης των…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35599/30-11-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31598/30-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 36789/05-12-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32849/03-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα μοντέλα γεωστατιστικής…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «SAFE-AORTA: Σύστημα Υποστήριξης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «EUROPEAN UNIVERSITY ON…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης των…

Διαβάστε περισσότερα


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 30650/19-10-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25378/6-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΞΦ469Β6Ν-ΜΩΗ) πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και…

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια δημοσίευσης του με αρ.πρωτ.  ΈΛΚΕ 29375/09-10-2023 διαγωνισμού κάτω των…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση…

Διαβάστε περισσότερα

 Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23277/22-08-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορά τη διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22128/01-08-2023 αιτήματος του Καθηγητή κ. Απόστολου Βουλγαράκη που αφορά την διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος κατά την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22296/2-8-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17266/27-6-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ3Τ469Β6Ν-ΙΑ9) πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20825/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων  της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20754/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20756/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/01.08.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα