Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20270/16-07-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17337/12-06-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη της:

α) την υπ’ αριθμ. 17418/25-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ: ΨΓΑ0469Β6Ν-ΡΞΩ, για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19769/9-7-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15396/4-6-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται η 1η Τροποποίηση – Παράταση της Δράσης ¨Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027¨ σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18687/01-07-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16335/12-06-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

01/07/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την έγκριση 32 αιτήσεων χρηματοδότησης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των…

Διαβάστε περισσότερα

H  Επιτροπή Ερευνών  του  ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης,  στη  συνεδρίαση με  αριθμό 731/31-05-2024,  αποφάσισε  την κατάρτιση  και  δημοσίευση…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της αναβάθμισης…

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και…

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΩΘ946ΨΖΥ1-86Ω) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση της Δράσης "Ερευνώ Καινοτομώ 2021-2027"

 


Αρχείo pdf

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα

4η Προκήρυξη
ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
1η τροποποίηση

Έναρξη Υποβολών: 14 Μαΐου 2024, 12:00 (ώρα…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση και πρόγραμμα για την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,  που θα…

Διαβάστε περισσότερα

Oι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ που στεγάζονται στο κτίριο Ε4 και αφορούν τα Τμήματα Διαχείρισης και Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν μεταφερθεί, προσωρινά, στα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας υπόψη τα άρθρα 277 έως 282 του Ν. 4957 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022)…

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιείται εκδήλωση που αφορά σε 3ήμερο Hackathon και διοργανώνεται από το Δημόκριτο.

Το EUDIS HACKATHON αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή…

Διαβάστε περισσότερα