Αμοιβές Προσωπικού

Οδηγός Χρηματοδότησης - Κεφάλαιο 7
Αμοιβές - Μέλη ΔΕΠ
 • Το ανώτατο όριο πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της παραγράφου Ι.6 καθορίζεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
 • Οι ισχύουσες διατάξεις το 2008 είναι το 100% των τακτικών μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών, που λαμβάνουν από τη θέση τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πλην των αμοιβών, οι οποίες εισπράττονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος (Άρθρο 104 §.2 του Συντάγματος και Ν. 2083/92, άρθρο 28, §16.  Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αμοιβές (π.χ. άλλα προγράμματα, παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε συμβούλια κ.λπ.).
 • Οι Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να ελέγχουν τα ποσά των πρόσθετων αμοιβών τους ώστε να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το όριο του 100% ανά μήνα.
 • Οι αμοιβές που προκύπτουν από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές από ερευνητικά έργα ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του μόνου άρθρου της ΚΥΑ αριθμ. Φ35/10506/ΙΒ/19.02.2002 (ΦΕΚ 178Β).   Σύμφωνα με αυτή, για την είσπραξη των παραπάνω αμοιβών, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να εκδίδουν τριπλότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που τα μέλη ΔΕΠ δεν διαθέτουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, τότε οι αμοιβές εισπράττονται μέσω κατάστασης και θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. έχουν τις εξής δυνατότητες:
 • Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Τ. ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) υπό την εποπτεία ή συνεποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το ποσοστό, που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά η διαχείριση των έργων γίνεται από άλλα Ιδρύματα, καθορίζεται στο 3% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αμοιβή (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 146/25-6-2001). Όσον αφορά στις αμοιβές από έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, τότε το ποσοστό καθορίζεται σε 0%.
 • Να αμείβονται από πάσης φύσεως έργα. Το ποσοστό που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2817/2000 Άρθρο 15, παρ. 1, σε ποσοστό 10% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αμοιβή.
 • Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη Δ.Ε.Π. αποδίδουν το 15% των ακαθαρίστων εισπράξεών τους στον Ε.Λ.Κ.Ε (Ν.2817/2000 Άρθρο 15, παρ. 1). Από τις ακαθάριστες αμοιβές αφαιρούνται οι δαπάνες που προορίζονται για αγορά αναλωσίμων υλικών για λογαριασμό των πελατών τους.
 • Η Επιτροπή Ερευνών χαρακτηρίζει και εντάσσει κατά περίπτωση τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ στις κατηγορίες των ποσοστών κράτησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2530/97.
 • Η διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης των ανωτέρω ποσών θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.
 
Αμοιβές - Μόνιμοι Υπάλληλοι Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Η απασχόληση γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να γίνεται σε ώρες εργασίας. Βάσει του Άρθρου 104 §.2 του Συντάγματος και του Ν. 2683/99, άρθρο 41, § 2, οι παντός είδους πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές (υπερωρίες καθορισμένες από την υπηρεσία, συμμετοχή σε συμβούλια, ομάδες εργασίας και επιτροπές) δεν μπορούν να υπερβούν το 100% των ακαθαρίστων τακτικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αμοιβές (π.χ. άλλα προγράμματα, παροχή υπηρεσιών, υπερωρίες, συμμετοχή σε συμβούλια κ.λπ.).
 
Αμοιβές - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • Μπορούν να απασχολούνται, ως ερευνητικό προσωπικό, σε έργο μόνον με σύμβαση έργου.
 • Είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται από το Τεχνικό Δελτίο του έργου. Οι υποτροφίες αυτές απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με τον Ν.2238/94, άρθρο 6, παρ. 6γ,) εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την απονομή των υποτροφιών. Οι υποτροφίες αυτές επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου.
 • Οι συνολικές ετήσειες αμοιβές των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων από κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του πρωτοδιοριζόμενου Λέκτορα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί.
 
Αμοιβές - Προπτυχιακοί Φοιτητές
 • Είναι δυνατή η απασχόληση σε έργα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 679/96, βάσει της οποίας λειτουργούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί.
 • Η απασχόληση αυτή θεωρείται οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή σε έργα υποστήριξης δραστηριοτήτων έρευναςΒάσει του άρθρου 7, παρ. 4, κεφ. Α, εδάφιο δ της Κ.Υ.Α. 679/96, χωρίς η απασχόληση αυτή να μπορεί να υπερβεί τις 12 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Το ανώτατο ετήσιο ποσόν αμοιβής για τη συμμετοχή φοιτητή σε ένα ή περισσότερα έργα ανέρχεται σε 1.820€,
 
Αμοιβές - Άλλες Κατηγορίες Ερευνητών
 • Το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων αμοιβών των υπολοίπων κατηγοριών ερευνητών από κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου Επίκουρου Καθηγητή.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί.