Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
  • Είναι ένα από τα 7 τομεακά και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020.
  • Η 1η αναθεώρηση στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 είχε ως σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που διατέθηκαν στη χώρα, σε συνέχεια της επανεξέτασης των συνολικών κονδυλίων των κρατών μελών (COM (2016) 311) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» για την περίοδο 2017-2020.
  • Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 6/12/2017 με την υπ' αριθμ.  C (2017) 8472 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Στόχοι:

  • να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των περιφερειών της χώρας.
  • να περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες άπτονται στις προτεραιότητες και τις ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών, ενώ και οι χρηματικοί πόροι που κατευθύνονται σε κάθε μία από αυτές, είναι συνάρτηση της πληθυσμιακής τους πυκνότητας και του βαθμού ανάπτυξης τους (με βάση τη κατηγοριοποίηση που έχει γίνει σε κοινοτικό επίπεδο).

Πόροι από Διαρθρωτικά Ταμεία:

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - 3.165,87 εκ. €
  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - 675,5 εκ. €
 
 
Λογότυπα και Οδηγίες