Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης οδηγούν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για

  • την απασχόληση
  • την καταπολέμηση της φτώχειας
  • και την εκπαίδευση

υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Στόχοι:

  • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας
  • Η αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους
  • Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος
  • Η ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Προϋπολογισμός:

  • συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.
 
 
2020 Τήρηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - Υποχρεώσεις Δικαιούχων
2015 Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
  ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
  Θεσμικό Πλαίσιο του ΕΠΔΒΜ 2014-2020
  Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ