Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

Σκοπός της Επιτροπής
 

Παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό

  • στην αξία των ανθρώπινων όντων
  • στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα
  • στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Ελέγχει την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής

 
Μέλη (Τακτικά, Αναπληρωματικά)
Εσωτερικά Μέλη

Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής ΜΠΔ ΠΚ

Ιωαννίδης Σωτήριος, Αναπλ. Καθηγητής ΗΜΜΥ ΠΚ

Παναγιωτοπούλου Παρασκευή, Αναπλ. Καθηγήτρια ΧΗΜΗΠΕΡ ΠΚ

Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής ΑΡΧΙΤ. ΠΚ

Αραμπατζής Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής ΜΠΔ

Πεντάρη Δέσποινα, Επικ. Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ ΠΚ

Εξωτερικά Μέλη

Ζορμπάς Κων/νος

Σίμος Παναγιώτης

Ινιωτάκης Πέτρος

Δούρου Αθανασία - Μαρία

 
Μέλη - Κανονισμός
 
 
  • Είναι πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά
  • Είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
  • Ένα τουλάχιστον τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού πρέπει να έχουν ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.
  • Τρία από τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης και δύο από τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής θα είναι τριετής και δύναται, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
  • Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων των Σχολών του Ιδρύματος.
 
Επίσημα Έγγραφα
 
2021Συγκρότηση της Επιτροπής ΕΗΔΕ του ΠΚ (Πρακτικά της 607ης Συνεδρίασης)
- // -Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου ΕΗΔΕ (ΑΔΑ: 6ΕΦΨ469Β6Ν-Ν60)
2019Κανονισμός Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας
- // -Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 
Προσκλήσεις Συγκρότησης ΕΗΔΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
 ΊδρυμαΕνεργή
2021Πολυτεχνείο Κρήτης - Παράτασηέως 9/8/2021
- // -Πολυτεχνείο Κρήτης25/6/2021 -11/7/2021
 
Προσκλήσεις Συγκρότησης ΕΗΔΕ άλλων Πανεπιστημίων
 ΊδρυμαΕνεργή
2022Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςέως 27/5/2022
- // -Πανεπιστήμιο Αιγαίουέως 15/4/2022
2021Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Παράτασηέως 25/10/2021
- // -Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο1/7/2021 - 30/7/2021
- // -Πάντειο Πανεπιστήμιο - Παράτασηέως 9/7/2021
- // -Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο22/6/2021 - 7/7/2021
- // -Πάντειο Πανεπιστήμιο17/6/2021 - 2/7/2021