Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (EN ISO 9001:2015, έκδοση 1)
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης:

 • διεκδικεί, παρακολουθεί, διαχειρίζεται αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης και εξασφαλίζει τα αντίστοιχα Κονδύλια Έρευνας.
 • δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.


Η Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιτυγχάνεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του Συστήματος.

Ενδεικτικά, αναφέρονται :

 • Τήρηση του χρόνου εξασφάλισης και ανάπτυξης των ερευνητικών Έργων
 • Μεγιστοποίηση του αριθμού των ερευνητικών Έργων
 • Μεγιστοποίηση των διαθέσιμων Κονδυλίων Έρευνας
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Μείωση των διαχειριστικών προβλημάτων
 • Σύννομη λειτουργία

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΚ:

 • δεσμεύεται στην εφαρμογή, λειτουργία, έλεγχο και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω εγκεκριμένων Διαδικασιών κι Οδηγιών Εργασίας.
 • έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στα στελέχη που επανδρώνουν την Διεύθυνση. Το προσωπικό της Διεύθυνσης ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις απαιτήσεις, προς την επίτευξη των στόχων και λαμβάνει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
 • δεσμεύεται να εξασφαλίζει και διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, για την λειτουργία της Διεύθυνσης και την επίτευξη των στόχων, ενώ διεξάγει αντικειμενική αξιολόγηση των Προμηθευτών.


Οι απειλές για την ποιοτική απόδοση των υπηρεσιών, αναγνωρίζονται, αξιολογούνται, αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.


Η απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται μέσω Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματά τους αξιολογούνται κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι αποκλίσεις από τις διαδικασίες ή/και τους στόχους αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ενέργειες.


Η Διοίκηση και το προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, επενδύουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους και δεσμεύονται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού:

 • την ανεξαρτησία της Διοίκησης, του προσωπικού του Οργανισμού από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους,
 • την τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού,
 • την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των διαχειριζόμενων έργων, των εμπλεκομένων, και των πελατών,
 • την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015,
 • τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και διαχειριστικής ικανότητας,
 • την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας των έργων,
 • την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,
 • την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα.

Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων,
 • τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, τον εντοπισμό των μέτρων αντιμετώπισής τους και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης και βελτίωσης,
 • τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών,
 • τη διαρκή βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • τη διαρκή εγρήγορση για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων.

Η Διοίκηση του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης:

 • έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του Οργανισμού.
 • δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της ποιότητας και  αξιοπιστίας κτων παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εργαζομένους. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Όλο το προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε.  του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εμπλέκεται στις δραστηριότητες διαχείρισης έργων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του.


Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης και ανασκοπείται περιοδικά.               

 
   
Επίσημα Έγγραφα
 
2022 Πολιτική Ποιότητας ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης