Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19606/13-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/28-06-2022…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19502/12-09-2022 πρακτικού αξιολογήσης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/26-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20118/20-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20119/20-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20221/21-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Μελέτη,…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19632 /13-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της 1ης/12-09-2022 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της μονοτμηματικής Σχολής…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19395/08-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13599/24-06-2022…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνούς προγράμματος ανώτατης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Αέρια Ρύπανση από Πυρκαγιές και η Σχέση…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 19057/06-09-2022 πρακτικές αξιολογήσεις προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17426/05-08-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ 17767/23-08-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15337/14-07-2022 πρόσκληση…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής…

Διαβάστε περισσότερα