Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20270/16-07-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17337/12-06-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19769/9-7-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15396/4-6-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18687/01-07-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16335/12-06-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της αναβάθμισης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17068/19-06-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10076/17-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17181/20-06-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13946/27-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΕΓ469Β6Ν-0ΤΥ) πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Μονάδα  Στρατηγικού…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Μονάδα  Στρατηγικού…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16314/12-06-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11123/29-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16397/12-06-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10611/24-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της αναβάθμισης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14188/29-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10054/17-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «impRovEments in the simulation of…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13591/22-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/24-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13538/22-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10384/22-04-2024 αιτήματος δημοσίευσης πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα