Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1472/16-01-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28628/21.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Υποέργο 2: «Κεντρικές Δράσεις…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6699/06-04-20 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 4876/2020 πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6069/27-03-20 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 3964/2020 πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21830/04-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4469Β6Ν-Μ1Ψ)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21426/01-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΧ469Β6Ν-ΑΑΔ)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21441/01-10-2019 (ΑΔΑ: 6Π9Χ469Β6Ν-ΠΒ9)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21409/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΛ8469Β6Ν-0Υ3)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 22406/15-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ299469Β6Ν-ΥΩΤ)…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 23797/11-11-2019 (ΑΔΑ…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19269/30-08-2019 (ΑΔΑ:6Ι72469Β6Ν-ΡΡΤ)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21415/01-10-2019 (ΑΔΑ:6ΟΧΘ469Β6Ν-ΑΗΤ)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21401/01-10-2019…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22617/17-10-2019…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 20500/17-09-2019 (ΑΔΑ:922Δ469Β6Ν-9Τ4)…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22406/15-10-2019…

Διαβάστε περισσότερα