Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13906/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9623/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13905/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στις θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13904/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στη Θέση Νο 4 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/04-04-2023…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/23-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η…

Διαβάστε περισσότερα

Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτή…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12429/08-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11178/27-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Ειδικότητα: Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτή…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9963/06-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6377/03-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9965/06-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6259/03-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10609/19-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7214/15-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 9283/03-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4468/15-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8018/28-03-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5233/24-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με εμπειρογνώμονα/τεχνικό σύμβουλο, στο πλαίσιο…

Διαβάστε περισσότερα