Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ
Interreg Ελλάδα - Κύπρος
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC ή Interreg), είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.
Πρωταρχικός στόχος του Interreg είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Υπάρχουν τρία είδη συνεργασίας:

  • Διασυνοριακή      - Interreg A
  • Διακρατική           - Interreg B
  • Διαπεριφερειακή  - Interreg C
Από το 1990 έως και σήμερα, έχουν επιτευχθεί 5 προγραμματικές περίοδοι.  
Πρόγραμμα Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020"
Έγκριση Απόφαση CCI2014TC16RFCB055 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (27/07/2015)
Προϋπ/σμός 56.483.637,65 € (48.011.092 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και 8.472.545,65 € (15%) από εθνικούς πόρους)
Ιστοσελίδα Interreg Ελλάδα - Κύπρος
 

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

Ο ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί δικαιούχο για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων

Αναλυτικά τα έργα που υλοποιούνται
Για τη δημοσιότητα των έργων
Οδηγοί Δημοσιότητας
Λογότυπα και Ηλεκτρονική Αφίσα