Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020"

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων:

  • της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
  • της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)
  • και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).

Στόχοι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των προϊόντων τους
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Εφαρμογή Έξυπνων Συστημάτων για τη Βεβλτίωση της Διαχείρισης  και της Ευζωίας των Ψαριών σε Συνθήκες Καλλιέργειας σε Κλωβούς (Κωδικός ΟΠΣ 5010858).

Ο ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί συνδικαιούχος της Πράξης.

 
2018 Απόφαση Ένταξης
  Εγχειρίδια και οι Οδηγίες διαχείρισης πράξεων
  Υλικό Δημοσιότητας του ΕΠΑλΘ