Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ
Στόχος η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Προϋπ/σμός 280 εκατ. ευρώ
Υλοποίηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
Χρόνος Ολοκλήρωση σε 3 κύκλους.
Ιστοσελίδα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Ο ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί δικαιούχο για την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

  • Κωδικός ΟΠΣ 2076: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»
  • Κωδικός ΟΠΣ 2076 (8η Τροποποίηση): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ
2019 Β' Κύκλος Δράσης
  Αναθεωρημένες Προτεραιότητες
2018 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ - Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης
  Απόφαση Ένταξης Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 2076 - 8η Τροποποίηση
  Απόφαση Ένταξης Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 2076 - 7η Τροποποίηση
  Απόφαση Ένταξης Πράξεων με κωδικό ΟΠΣ 2076 - Τροποποίηση
2017 Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ - Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις