Προσκλήσεις Προτάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατασκευή Πρωτοτύπου

------------------------------------------------------------------------------------------…

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στη  Πρόσκληση: «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την…

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα…

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης 1380/2022 με τίτλο "Έρευνα και Εφαρμογή" - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού…

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY…

Διαβάστε περισσότερα


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ

 Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών…

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως γνωρίζετε, στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και ακολουθεί ο Ορίζοντας Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλέι τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο…

Διαβάστε περισσότερα

Σας προωθούμε το παρακάτω μήνυμα που αφορά διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση :

On behalf of Loris di Pietrantonio…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 2ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αντιλαμβανόμενο πλήρως την επίπτωση των εξαιρετικών μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο της…

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε  κοινή πρόσκληση Aquatic Pollutants (Joint Call 2020), για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων όπως προέκυψε από…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της…

Διαβάστε περισσότερα