Προσκλήσεις Προτάσεων

Επισυνάπτεται η 1η Τροποποίηση – Παράταση της Δράσης ¨Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027¨ σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των…

Διαβάστε περισσότερα

01/07/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την έγκριση 32 αιτήσεων χρηματοδότησης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων…

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και…

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση της Δράσης "Ερευνώ Καινοτομώ 2021-2027"

 


Αρχείo pdf

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα

4η Προκήρυξη
ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
1η τροποποίηση

Έναρξη Υποβολών: 14 Μαΐου 2024, 12:00 (ώρα…

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «SUB4: Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του…

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ SUB2: «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ»

Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180665

Τίτλος Μεταρρύθμισης: Προώθηση…

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την πρόσκληση SUB2 : Πανεπιστήμια Αριστείας, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση χρηματοδότησης…

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4η Προκήρυξη ερευνητικών…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

We are pleased to announce the launch of the Grand Jet d'Or de Genève Award, a collaboration between the AXA Research Fund and the Geneva Health…

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την Πρόσκληση του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο…

Διαβάστε περισσότερα

Για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας- ΣΕΑ», με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Δικαιολογητικά υποβολής…

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα Καινοτομία και Πολιτισμός - “Proof of Concept” (“PoC”) με θέμα τον…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» (με κωδ.…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το…

Διαβάστε περισσότερα

OCRE (Open Clouds for Research Environments) framework provides volume discounts to research and education institutions.

...read more.

Διαβάστε περισσότερα