Προσκλήσεις Προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» (με κωδ.…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το…

Διαβάστε περισσότερα

OCRE (Open Clouds for Research Environments) framework provides volume discounts to research and education institutions.

...read more.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των…

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Αναλυτική Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση δύο νέων προκηρύξεων με στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατασκευή Πρωτοτύπου

------------------------------------------------------------------------------------------…

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στη  Πρόσκληση: «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την…

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα…

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης 1380/2022 με τίτλο "Έρευνα και Εφαρμογή" - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού…

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY…

Διαβάστε περισσότερα


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ

 Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών…

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση…

Διαβάστε περισσότερα