Στοιχεία Τιμολόγησης & Κρατήσεις

Προμήθειες Αγαθών από το Εσωτερικό
 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης

Kτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη

Τ.Κ. 73 100 - Χανιά Κρήτης

(Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου) και κωδικός έργου 

ΑΦΜ: 090087411

Δ.Ο.Υ:  ΧΑΝΙΩΝ

 
 • Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή στην Τράπεζα Alpha Bank, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά.
 • Αν το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο, απαιτείται:
  • Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση
  • ή αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της εξόφλησης των παραστατικών
  • ή σαφή ένδειξη εξόφλησης (σφραγίδα και υπογραφή προμηθευτή στο παραστατικό).
 
 
Προμήθειες Αγαθών από το Εξωτερικό
 

Technical University of Crete-Special Account of Research Funds

Address:Building E4 Technical University Campus, Kounoupidiana, Chania, Crete, Greece, 73100

Legal form: Public Law Entity

Activity: Financial and Secretarial Administration of Research Funds

VAT NUMBER EL 090087411

Στο παραστατικό απαιτείται η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του Επιστ.Υπεύθυνου του έργου καθώς και τα κάτωθι στοιχεία του προμηθευτή:

 • Επωνυμία / Διεύθυνση / VAT
 • Αναλυτικά Στοιχεία Τράπεζας στην οποία θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά με τραπεζικό έμβασμα : Όνομα, διεύθυνση, ΙΒΑΝ, Swift code

ή

 • όταν προσκομίζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου Προτιμολόγιο (proforma invoice) ή Φόρμα Παραγγελίας (order form) του Οίκου του εξωτερικού απαιτείται συγχρόνως αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) από τον Υπεύθυνο του έργου.
 • Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει το INVOICE στον ΕΛΚΕ μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του καθώς και την εντολή απόδοσης της προκαταβολής.
 • Στο Προτιμολόγιο ή στη Φόρμα Παραγγελίας (Order Form) θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ισχύουν για το Τιμολόγιο και περιγράφηκαν παραπάνω.
 

 

Κρατήσεις
 

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος

Οι παρακρατήσεις του 4% και του 8% αφορούν τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 150 € και του 20% άνω των 300 €. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση άνω των 300 € η παρακράτηση 20% εφαρμόζεται και στα συνδεδεμένα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού.
Αγορά Υλικών/Φόρος 4%: 4% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου.
Παροχή Υπηρεσίας/Φόρος 8%: 8% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.
Παροχή Υπηρεσίας από Ελεύθερα Επαγγέλματα (ΠΟΛ 1120/2014)/Φόρος 20%: 20% επί της Καθαρής Αξίας Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

 

ΑΕΠΠ
Η κράτηση εφαρμόζεται σε όλα τα παραστατικά.

ΑΕΠΠ: 0,06% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου.
Χαρτόσημο ΑΕΠΠ: 3% επί της κράτησης ΑΕΠΠ (Ελάχιστη τιμή 0,01 €).
ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ: 20% επί του Χαρτοσήμου.

 

ΕΑΑΔΗΣΥ

Η κράτηση εφαρμόζεται σε τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.000 €. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση άνω των 1.000 € η κράτηση εφαρμόζεται και στα συνδεδεμένα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού.
ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,07% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου.
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ: 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ (Ελάχιστη τιμή 0,01 €).
ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ: 20% επί του Χαρτοσήμου.

Σημαντικό:  Η περιγραφή και το ύψος των κρατήσεων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναγράφονται σε πληροφοριακά πεδία του τιμολογίου.