Στοιχεία Τιμολόγησης & Κρατήσεις

Προμήθειες Αγαθών από το Εσωτερικό
Στοιχεία Τιμολογίου
Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης
Διεύθυνση Kτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 100.

Ονομ/μο Επιστημ. Υπεύθυνου

& Κωδικός Έργου

 
Α.Φ.Μ. 090087411
Δ.Ο.Υ. Χανίων
 • Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή στην Τράπεζα Alpha Bank, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά.
 • Αν το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο, απαιτείται:
  • Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση
  • ή αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της εξόφλησης των παραστατικών
  • ή σαφή ένδειξη εξόφλησης (σφραγίδα και υπογραφή προμηθευτή στο παραστατικό).
 
Προμήθειες Αγαθών από το Εξωτερικό
Invoice Data
Organization Name Technical University of Crete-Special Account for Research Funding
Address Building E4 Technical University Campus, Kounoupidiana, Chania, Crete, Greece, 73100
Legal form Public Law Entity
Activity Financial and Secretarial Administration of Research Funds
VAT Number EL 090087411

Στο παραστατικό απαιτείται η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή:

 • Επωνυμία / Διεύθυνση / VAT
 • Αναλυτικά Στοιχεία Τράπεζας στην οποία θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά με τραπεζικό έμβασμα : Όνομα, διεύθυνση, ΙΒΑΝ, Swift code

ή

 • όταν προσκομίζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου Προτιμολόγιο (proforma invoice) ή Φόρμα Παραγγελίας (order form) του Οίκου του εξωτερικού απαιτείται συγχρόνως αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) από τον Υπεύθυνο του έργου.
 • Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει το INVOICE στον ΕΛΚΕ μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του καθώς και την εντολή απόδοσης της προκαταβολής.
 • Στο Προτιμολόγιο ή στη Φόρμα Παραγγελίας (Order Form) θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ισχύουν για το Τιμολόγιο και περιγράφηκαν παραπάνω.
 
Κρατήσεις
 

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος

Οι παρακρατήσεις του 4% και του 8% αφορούν τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 150 € και του 20% άνω των 300 €. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση άνω των 300 € η παρακράτηση 20% εφαρμόζεται και στα συνδεδεμένα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού.
Αγορά Υλικών/Φόρος 4%: 4% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου.
Παροχή Υπηρεσίας/Φόρος 8%: 8% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.
Παροχή Υπηρεσίας από Ελεύθερα Επαγγέλματα (ΠΟΛ 1120/2014)/Φόρος 20%: 20% επί της Καθαρής Αξίας Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

 

ΕΑΔΗΣΥ

Η κράτηση εφαρμόζεται σε τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.000 €. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση άνω των 1.000 € η κράτηση εφαρμόζεται και στα συνδεδεμένα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού.
ΕΑΔΗΣΥ: 0,1% επί της Καθαρής Αξίας του Τιμολογίου.
Χαρτόσημο ΕΑΔΗΣΥ: 3% επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ (Ελάχιστη τιμή 0,01 €).
ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ: 20% επί του Χαρτοσήμου.

Σημαντικό:  Η περιγραφή και το ύψος των κρατήσεων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναγράφονται σε πληροφοριακά πεδία του τιμολογίου.