Οργανόγραμμα

Η δομή, το επίπεδο λειτουργίας και η οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ), ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
 
ΜΟΔΥ (Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης)
Δομή και Διάρθωση   
Επίσημα Έγγραφα ΕΛΚΕ ΠΚ
Έγγραφο Περιγραφή
2021 ΦΕΚ Β 5541 Τροποποίηση Δομής ΜΟΔΥ
2020 Παρουσίαση Αναλυτικός Οδηγός
2018 ΦΕΚ 554 Οργανωτική Διάρθρωση