Ετήσιος Προγραμματισμός

Με τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό και τις τυχόν αναθεωρήσεις των έργων που προτίθεται να υλοποιήσει το επόμενο έτος, ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης διασφαλίζει:

  • την έγκαιρη προώθηση των ενεργειών ωρίμανσής τους.
  • τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
  • την αποτελεσματική υλοποίησή τους. 
 
Πεδίο Εφαρμογής
Σημαντικά Δεδομένα
Στα έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και στις ενέργειες που εκτελούνται με ιδία μέσα.  

Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού είναι:

  • Οι υποχρεώσεις των έργων που είναι σε εξέλιξη
  • Τα επιχειρησιακά προγράμματα και λοιπά χρηματοδοτικά πλαίσια
  • Οι επικείμενες ή σε εξέλιξη προσκλήσεις της Διαχειριστικής Αρχής
  • Οι διαθέσιμοι πόροι
 
   
Ετήσιοι Προγραμματισμοί    
2024     2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009