Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού οργάνου (Αυτόματος αναλυτής φυσιορόφησης πολλαπλών θέσεων προετοιμασίας και ανάλυσης) Κ.Ε. 82816

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού οργάνου (Αυτόματος αναλυτής φυσιορόφησης πολλαπλών θέσεων προετοιμασίας και ανάλυσης), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «ECOLEFINS / Nano-Engineered Co-Ionic Ceramic Reactors for CO2/H2OElectroconversion to Light Olefins», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και  κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82816.

Φορέας χρηματοδότησης: Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει το έργο με τίτλο «ECOLEFINS/Nano-Engineered Co-Ionic Ceramic Reactors for CO2/H2OElectroconversion to Light Olefins», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROPEAN COMMISSION).

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (36.500,00 €), πλέον ΦΠΑ (24%) ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (8.760,00 €) και συνολικού ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (45.260,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

CPV/Κατηγορία δαπάνης: Το υπό προμήθεια επιστημονικό όργανο εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5 – Επιστημονικά όργανα.

Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12969/12-05-2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Μ9Φ469Β6Ν-Ο4Γ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «ECOLEFINS / Nano-Engineered Co-Ionic Ceramic Reactors for CO2/H2OElectroconversion to Light Olefins» και κωδικό ΕΛΚΕ 82816.

Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 239126.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 23PROC013550556.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 12η-10-2023, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 11η-10-2023.

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.