Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων σε τέσσερα (4) τμήματα Κ.Ε. 82695

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων σε τέσσερα (4) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές» με κωδικό πράξης TAEDR-0535821 στα πλαίσια της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το ΠΔΕ 2022 ΚΩΔ.ΣΑ ΤΑ019, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82695.

Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το ΠΔΕ 2022 ΚΩΔ.ΣΑ ΤΑ019).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26961/22-09-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: ΨΓΜΨ469Β6Ν-ΓΩ0).

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

-Τμήμα 1: «Σύστημα εναπόθεσης υμενίων Langmuir-Blodgett», εκτιμώμενης αξίας είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (21.209,68 €), πλέον ΦΠΑ ποσού πέντε χιλιάδων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (5.090,32 €) και συνολικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (26.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

-Τμήμα 2: «Φασματόμετρο FTIR με σύστημα ανακλαστικ. ATR», εκτιμώμενης αξίας είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (21.774,19 €), πλέον ΦΠΑ ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτού (5.225,81 €) και συνολικού ποσού είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

-Τμήμα 3: «Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ», εκτιμώμενης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα  τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (74.193,54 €), πλέον ΦΠΑ ποσού δεκαεπτά  χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (17.806,45 €) και συνολικού ποσού ενενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (91.999,99 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

-Τμήμα 4: «Φασματογράφος Μάζας», εκτιμώμενης αξίας ενενήντα εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (99.920,00 €), πλέον ΦΠΑ ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ και ογδόντα λεπτών (23.900,80 €) και συνολικού ποσού εκατό είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και ενενήντα ογδόντα λεπτών (123.900,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (217.097,41 €) πλέον ΦΠΑ 24 % και ποσού πενήντα δύο χιλιάδων εκατό τριών ευρώ  κι τριάντα οκτώ ευρώ (53.103,38 €) και συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (269.200,79 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται, ως ακολούθως:

  1.  Για το Τμήμα 1 : «Σύστημα εναπόθεσης υμενίων Langmuir-Blodgett», σε τέσσερις (4) μήνες από την  υπογραφή της
  2. Για το Τμήμα 2  :  «Φασματόμετρο FTIR με σύστημα ανακλαστικ. ATR», σε τέσσερις (4) μήνες από την  υπογραφή της
  3. Για το Τμήμα 3  : «Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ», σε πέντε (5) μήνες από την  υπογραφή της
  4. Για το Τμήμα 4  : «Φασματογράφος Μάζας», σε τέσσερις ( μήνες από την  υπογραφή της

Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 237488.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00.

Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Δευτέρα  04 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 23PROC013604773.

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. αναφοράς: 2023-164866 και Reception ID: 23-640928-001 ).

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023.

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.