Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Έργο e-MASS
 
Διάρκεια 9/7/2018 - 8/11/2021
Τίτλος Πρότυπες Υπηρεσίες Ιατρικής Αξιολόγησης, Πρόληψης και Διαστρωμάτωσης Στρατευσίμων και Εκτίμηση Δεικτών Υγείας
Ακρωνύμιο e-MASS
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 03505
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Ερευνητικά Αποτελέσματα Έργο e-MASS
Ιστοσελίδα https://www.dideap.mil.gr/category/e-mass/
  Επιστροφή στα Έργα