Διευκρινήσεις υποβολής Προτάσεων «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Χρηματοδοτικό  Σχήμα

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου. Ο όρος ελέγχεται συνολικά (σωρευτικά) για όλες τις επιχειρήσεις και τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις του συνεργατικού έργου. Ομοίως ελέγχεται για τους ερευνητικούς οργανισμούς σωρευτικά, για όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και για τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί του συνεργατικού σχήματος.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων - δυνητικών δικαιούχων σε μία αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Μέρος Α). Η τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή μη επεξεργάσιμη (π.χ. pdf) ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ενδεικτικού Έντυπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μέρος Β.  Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του OΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν. 

Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στο ΟΠΣΚΕ με τους κωδικούς TaxisNet της επιχείρησης ή/και του ερευνητικού οργανισμού και ορίζει Συντονιστή ΟΠΣΚΕ πράξης (έργου) για τη συγκεκριμένη δράση στο Προφίλ του. 

Για κάθε ερευνητική πρόταση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Συντονιστής ΟΠΣΚΕ του Έργου. Ο Συντονιστής ΟΠΣΚΕ διαχειρίζεται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών του έργου από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση του, για λογαριασμό του Δικαιούχου/των Δικαιούχων. Επίσης ο Συντονιστής ΟΠΣΚΕ του έργου ενημερώνεται ηλεκτρονικά για όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην πορεία του έργου.

Ως Συντονιστής ΟΠΣΚΕ μπορεί να οριστεί μέλος της ομάδας έργου ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Δικαιούχου (π.χ. Νόμιμος Εκπρόσωπος, Λογιστής) που διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι χρήστης του ΟΠΣΚΕ. 

Ένα μέλος της ομάδας έργου ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου κατά την υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΚΕ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου από επιστημονικής και τεχνικής πλευράς, την αρτιότητα της υλοποίησης του ερευνητικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Κατά συνέπεια, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος απαιτείται να διαθέτει εμπειρία στην επίβλεψη και τον συντονισμό ερευνητικών έργων καθώς και εις βάθος γνώση της θεματικής περιοχής του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι δυνατόν να μην ανήκει στο τακτικό προσωπικό του δυνητικού δικαιούχου και να αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη.
Επίσης δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ ο Συντονιστής Φορέας του Έργου, ο οποίος ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος όλων των Φορέων που συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του Έργου. 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

- για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

- για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Ι. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση, θα χρειαστεί να προσκομίσουν στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (Ελευθερία Καμπουράκη- τηλ 282103(7035) elkampouraki<στο>tuc.gr και Τσιτσιλώνη Μαριάννα -τηλ 282103(7054) mtsitsiloni<στο>tuc.gr ), τα παρακάτω έγγραφα/έντυπα:

II. Με απόφαση της 733/14-06-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, το ποσοστό παρακράτησης overhead για αυτή την Πρόσκληση ορίζεται στο 15% των άμεσων δαπανών προσωπικού.

ΙΙI. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣΚΕ, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Προγραμματισμού το Συμφωνητικό Συνεργασίας για έλεγχο και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ. Με το υπογεγραμμένο συμφωνητικό θα λάβετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν το φορέα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (βλέπε Παράρτημα ΙΙ «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» της Πρόσκλησης).

Συνημμένα:

Υπάρχει η δυνατότητα  συμβουλευτικής υποστήριξης στη συγγραφή της πρότασης σας  από τον εξειδικευμένο σύμβουλο επιχειρήσεων, και Founder & CEO TTMI, κ. Τρούλη Ιωάννη, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στο e mail:  yiannis.troulis<στο>ttmi.gr

Όσον αφορά τα στοιχεία του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης που πρέπει να συμπληρωθούν στο συμφωνητικό συνεργασίας, είναι τα παρακάτω: 
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων, με ΑΦΜ 090087411, νόμιμος εκπρόσωπος:  Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Κ

Eπιπρόσθετα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: https://www.youtube.com/watch?v=uykuPoDzzlI