3η τροποποίηση έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» - Παράταση προθεσμίας υποβολής εως 15/07/2024

01/07/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την έγκριση 32 αιτήσεων χρηματοδότησης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το έργο δέχεται αιτήσεις έως τις 15/07/2024.

Με επιτυχία έχει αρχίσει η υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (κωδικός Δράσης 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Σύμφωνα με την Tρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά», η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι δεκτή έως τις 15/07/2024 και ώρα 15:00.

Η δράση «Βιομηχανικά Διδακτορικά - Industrial PhDs» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση Βιομηχανικών Διδακτορικών που αφορούν στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία. Ο σκοπός των δράσεων είναι η εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ακόμα, το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» συμβάλλει

  • στη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο,
  • στην αξιοποίηση του ακαδημαϊκού έργου στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας,
  • στην ανάπτυξη της καινοτομίας των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
  • στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων Ερευνητών στη Βιομηχανική Έρευνα.

Οι προτάσεις για χρηματοδότηση που έχουν ήδη εγκριθεί προέρχονται από τη χημική και γεωργική βιομηχανία, από τον περιβαλλοντικό χώρο, από τους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας, των κατασκευών, των φαρμάκων και άλλων.

Η χρηματοδότηση των εγκριθέντων έργων σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» περιλαμβάνει συνεισφορά ΤΑΑ ύψους 2.063.891,75 ευρώ, κεφάλαια από ιδιωτική συμμετοχή 1.443.030,62 ευρώ και συνεισφορά από πόρους του Εθνικού ΠΔΕ ύψους 139.230,16 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτάσεων δεν ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για το έργο παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) της Δράσης, που είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ, https://www.epiteliki.minedu.gov.gr καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: industrialphds.rrf<στο>minedu.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πρόσκληση του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» όπως και οι τροποποιήσεις της έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr και της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/.

Αναλυτική πληροφόρηση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας  https://greece20.gov.gr/.