Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων Κ.Ε. 82263

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263.

Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 22746/17-10-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: ΩΥ5Δ469Β6Ν-Ε9Λ).

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από ένα (1) τμήμα και επισημαίνεται ότι η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί για το  σύνολο των ειδών του διαγωνισμού (ενιαίο τμήμα) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ (2.031,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (487,44 €), ήτοι ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.518,44 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 174627.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC011458132.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.