Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Έργο i-blueCultureblueCuure
 
Διάρκεια 29/10/2020-28/10/2023
Τίτλος Καινοτόμο σύστημα 3Δ Περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Υποβρύχιας Εικόνας
Ακρωνύμιο i-blueCulture
Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ-03610
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Μπάλας Κωνσταντίνος
Ερευνητικά Αποτελέσματα  
Ιστοσελίδα https://i-blueculture.iti.gr/
  Επιστροφή στα Έργα