Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Έργο LPGSR
 
Διάρκεια  4/6/2018 - 3/6/2022
Τίτλος Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό.
Ακρωνύμιο LPGSR
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 02442
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Ερευνητικά Αποτελέσματα Έργο LPGSR
Ιστοσελίδα    
  Επιστροφή στα Έργα