Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Έργο ΑΝΑΣΑ
 
Διάρκεια 31/7/2018 - 30/1/2023
Τίτλος Αυτόνομο Ρομποτικό Σύστημα για Ανακύκλωση Αστικών Απορριμμάτων
Ακρωνύμιο ΑΝΑΣΑ
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 03110
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Ερευνητικά Αποτελέσματα Έργο ΑΝΑΣΑ
Ιστοσελίδα https://anasasorter.com/
  Επιστροφή στα Έργα