Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Έργο AdVISEr
 
Διάρκεια 28/7/2020 - 27/6/2023
Τίτλος Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος
Ακρωνύμιο AdVISEr
Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ - 03595
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Ερευνητικά Αποτελέσματα Έργο AdVISEr
Ιστοσελίδα  
  Επιστροφή στα Έργα