Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)NSS
 
Διάρκεια 4/6/2018 - 3/12/2021
Τίτλος Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
Ακρωνύμιο NANOCO2
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 00094
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Μιχαήλ Κονσολάκης
Ερευνητικά Αποτελέσματα  
Ιστοσελίδα http://nanoco2.tuc.gr/
  Επιστροφή στα Έργα