Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Πρύτανης - Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Ο ΕΛΚΕ με την συνεισφορά των ερευνητών του ενισχύει τις ερευνητικές δράσεις, ώστε να παράγονται συνεχώς τα εχέγγυα που αυξάνουν την αναγνωσιμότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Παγκόσμιο Ακαδημαϊκό χώρο.

Υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του, τους φοιτητές και τους ερευνητές μας να μείνουν και να παράγουν στον τόπο τους, συνεισφέροντας στην παραγωγή σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και προσφέροντας σημαντικό όφελος στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές της επιτυχούς πορείας του ΕΛΚΕ που είναι οι ίδιοι οι ερευνητές του ιδρύματος, αλλά και τους στυλοβάτες της όλης προσπάθειας που είναι οι υπάλληλοι της δομής του ΕΛΚΕ.

   
Αντιπρύτανης Έρευνας & Καινοτομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών - Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Ο ΕΛΚΕ αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της επιτυχημένης παρουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Εθνικό και Διεθνή Ακαδημαϊκό χώρο. Στην σύγχρονη συγκυρία καλείται να παίξει και τον σημαντικό ρόλο της αναπτυξιακής πλατφόρμας του Πολυτεχνείου, αλλά και την υποστήριξη πολλών από των βασικών υπηρεσιών του.

Η επιτυχημένη και ωφέλιμη πορεία του βασίζεται στην καλή συνεργασία μεταξύ όλων των συντελεστών της έρευνας, και παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο στους αποφοίτους να απασχοληθούν τους τομείς της ανάπτυξης τεχνολογιών και την παραγωγή καινοτομίας. Η συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα του τονίζει την ενεργητικότητα και ικανότητα των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Η δυναμική αυτή οφείλεται στην συνεισφορά των εξαιρετικών ερευνητών του, τις καινοτόμες ερευνητικές δράσεις του, ώστε να οικοδομείται η αξιοπιστία και η αναγνωσιμότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης σε όλα τα επιστημονικά πεδία που δραστηριοποιείται. Σημαντικό είναι ότι μέσα από τις δράσεις υποστηρίζει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό του, τους φοιτητές και τους ερευνητές, και βοηθούν να μείνουν και να παράγουν στον τόπο τους, συνεισφέροντας στην παραγωγή σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και προσφέροντας σημαντικό όφελος στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές της επιτυχούς πορείας του ΕΛΚΕ που είναι οι ίδιοι οι ερευνητές του ιδρύματος, αλλά και τους στυλοβάτες της όλης προσπάθειας που είναι οι υπάλληλοι της δομής του ΕΛΚΕ.

   
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
 

Ο ΕΛΚΕ λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 4485/17, την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών.

Αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με στρατηγικό στόχο τη διαχείριση και τη διάθεση κονδυλίων για την κάλυψη δαπανών και την υποβοήθηση εκτέλεσης των ερευνητικών έργων.

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή (και από ιδίους πόρους) και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών για την εκτέλεση έργων:

 • ερευνητικών
 • εκπαιδευτικών
 • επιμορφωτικών
 • αναπτυξιακών
 • συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων
 • παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών
 • εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών
 • εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων
 • παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
   
Πολιτική Έρευνας του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνιστά ένα καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ερευνητικό δυναμικό του οποίου έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα και ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικό όφελος στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι τομείς στους οποίους αποδίδει στρατηγική σημασία εμπλέκουν οριζόντια τις βασικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, χημεία), τις τεχνολογίες αιχμής (πληροφορική, ηλεκτρονική, ανάλυση δεδομένων, μηχανική μάθηση) ενισχυμένες από τους τομείς της Διοίκησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης , με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών στους κεντρικούς τομείς Τεχνολογίας Αιχμής και Βιώσιμης Ανάπτυξης με πρωταρχικό γνώμονα τον άνθρωπο και τον κοινωνικό του περίγυρο.  

Συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές του ΕΛΚΕ συνοψίζονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις.

 • Υποστήριξη στην διαχείριση και επιτυχή ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων
 • Ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών και της εξωστρέφειας των μελών του Ιδρύματος
 • Ενίσχυση της ακαδημαϊκής διαδικασίας μέσω της εμπλοκής των σπουδαστών στην έρευνα και την καινοτομία
 • Υποστήριξη στην ενημέρωση ερευνητικών προσκλήσεων και χρηματοδοτικών πόρων
 • Διαχείριση της καινοτομίας μέσω της διευκόλυνσης των ερευνητών στην πρόσβασή τους στην παγκόσμια αγορά
 • Υποστήριξη στην προώθηση προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας και στήριξη εταιρικών δομών συνδεδεμένων με το Ίδρυμα
 • Συντονισμός με τις τοπικές και εθνικές αρχές στον καθορισμό ερευνητικών στόχων
 • Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με ελληνικά και διεθνή ιδρύματα σε τομείς αιχμής
 • Παρουσία στα εθνικά συλλογικά όργανα υποστήριξης της έρευνας
 • Υποστήριξη ερευνητικών πόλων αριστείας που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Ευφυής ενέργεια
 • Πετρελαϊκή ρύπανση
 • Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση μνημείων
 • Απεικονιστικές και διαγνωστικές τεχνολογίες και υπηρεσίες
 • Ψηφιακά πολυμέσα, υπηρεσίες διαδικτύου & κινητής τηλεφωνίας

Αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις της αγοράς, ο ΕΛΚΕ θέτει επίσης ως στρατηγικό στόχο την διαχείριση της καινοτομίας μέσω της  διευκόλυνσης των ερευνητών στην προσπάθεια τους να προωθήσουν τα προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, στην παγκόσμια αγορά με ένα ευέλικτο και ανταγωνιστικό τρόπο μέσω της εταιρικής μορφής (spin-off companies του Ιδρύματος).

   
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ)
 

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης με την υπ’ αριθμ. 463/20-12-2017 απόφασή της όρισε την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ ως οργανική μονάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους Τμήματα με την ακόλουθη δομή και οργανωτική διάρθρωση.

Πόροι και Δυνατότητες
 

Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτομίας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΑΕΙ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα (overheads).
 • Χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς.
 • Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του ΕΛΚΕ.
 • Εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Εκδόσεις.
 • Τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής, μη τυπικής και διά Βίου Μάθησης.
 • Πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων).
Έσοδα από τις κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011 και την τροποποίηση από την  παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4713/2020.
   
Ερευνητικά Προγράμματα
 

Τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΠΚ είναι κυρίως:

 • Χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (HORIZON, ERASMUS+, κ.ά.).
 • Συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, INTERREG, LIFE, MED, κ.ά.).
 • Χρηματοδοτούμενα από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, κ.ά.).
 • Χρηματοδοτούμενα από τον Ιδιωτικό Τομέα (έργα Παροχής Υπηρεσιών).

Μέσω των έργων που υποστηρίζει αλλά και του υψηλού κύρους του στον διεθνή ερευνητικό χώρο, παρέχει εφόδια  στους αποφοίτους και μεταπτυχιακούς ερευνητές να διεκδικήσουν θέσεις υψηλών προσόντων σε διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και σε εταιρείες υψηλού κύρους.

Στα διαγράμματα 1 & 2 απεικονίζονται ο αριθμός των προγραμμάτων και ο προϋπολογισμός ανά είδος προγραμμάτων την τελευταία πενταετία (2016 - 2020):

Ο ΕΛΚΕ ενισχύει τις ερευνητικές δράσεις, παράγοντας τα εχέγγυα που αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα του Ιδρύματος στον Παγκόσμιο Ακαδημαϊκό χώρο.

Βασιζόμενος στις προσπάθειες των καθηγητών, ερευνητών και του υπόλοιπου προσωπικού του, ο ΕΛΚΕ αντλεί πόρους από ερευνητικά, αναπτυξιακά και ιδιωτικά προγράμματα για να επιτύχει τις πολυποίκιλες αυτές δράσεις.

 

Συγκεντρωτικά αναδεικνύεται η ποιότητα των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, τα οποία και εν μέσω οικονομικής και υγειονομικής κρίσης αυξάνονται τόσο σε αριθμό αλλά και σε οικονομικούς πόρους.

Μέσω αυτών, προωθούνται οι δυνατότητες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ενδυνάμωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού και τόνωσης της καινοτομίας και εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

Οικονομική Συνεισφορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 

Ο ΕΛΚΕ μέσω των εσόδων του:

 • ενισχύει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • χρηματοδοτεί δαπάνες οι οποίες κατανέμονται με απόφαση Συγκλήτου - ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών - σε έργα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΠΚ.
 • υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις του Ιδρύματος, π.χ. σίτιση φοιτητών και ακαδημαϊκές δραστηριότητες μέσω του διδακτικού προσωπικού.

Τα έργα αυτά στρατηγικά στοχεύουν στο να ενισχύουν ερευνητικές δραστηριότητες των Σχολών, δαπάνες προβολής και διάχυσης των δραστηριοτήτων, υποστήριξη βασικών υποδομών που ενισχύουν τις δράσεις αλλά και την έρευνα στο Ίδρυμα και διάφορες μελέτες.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών

 • υποστηρίζει περιστασιακή απασχόληση φοιτητών
 • απασχoλεί άτομα τεχνικής υποστήριξης στις υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • αποκτάται σημαντικός εξοπλισμός, ο οποίος τελικά μένει στη χρήση φοιτητών και ερευνητών του Ιδρύματος.

Στα διαγράμματα 5 και 6, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης έργων από τον ΕΛΚΕ προς το Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2018-2021. Σε επόμενους πίνακες συνοψίζονται επιπλέον παροχές σε εξοπλισμό και χρηματοδότηση ερευνητών του Ιδρύματος για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων.

Θέσεις Εργασίας & Εξοπλισμός στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 
Στα διαγράμματα 7 και 8 που ακολουθούν, παρουσιάζονται ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας στα έργα και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τους συμβαλλόμενους (Έργα 2016 - 2020).

 

Ο ΕΛΚΕ υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό και τους ερευνητές της χώρας μας να μείνουν και να παράγουν στον τόπο τους, μειώνοντας τη διαρροή εγκεφάλων (brain drain) αλλά και σε πολλές περιπτώσεις υποστηρίζει την επιστροφή επιστημόνων υψηλών προσόντων για την παραγωγή μοντέρνων τεχνολογικών επιτευγμάτων (brain gain), προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικό όφελος στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα, μέσω των δράσεων των ερευνητικών προγραμμάτων, παράγει και προάγει ιδέες για την εκπόνηση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών στις Σχολές του Πολυτεχνείου, με στόχο την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών σε τεχνολογίες αιχμής.

Η συμμετοχή φοιτητών σε ερευνητικά έργα δεν συμβάλλει μόνο στην ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων, αλλά υποστηρίζει την ανάπτυξη ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος στον ακαδημαϊκό χώρο και ανοίγει νέους ορίζοντες με συνεργασίες άλλων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο ΕΛΚΕ χρηματοδοτεί και εξοπλισμό που μένει στο Ίδρυμα από τα έργα που εκτελούνται.

Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει το κόστος εξοπλισμού που αποκτήθηκε από τα έργα, την τελευταία πενταετία (2016 - 2020).

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα αναδεικνύεται η ανοδική τάση της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω προγραμμάτων και χρηματοδότησης, η οποία και συνεχίζεται απρόσκοπτα, παρά την οικονομική και την υγειονομική κρίση που έχουν ταλανίσει την χώρα μας.

Σε σχέση με τα κονδύλια που έχουν διατεθεί προς απόκτηση εξοπλισμού στο διάγραμμα 9, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση που παρατηρείται τη διετία 2018-19 οφείλεται στην έναρξη των έργων Ερευνώ-Καινοτομώ της ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ, και Interreg Ελλάδα-Κύπρος, και στην προμήθεια του εξοπλισμού κατά το πρώτο διάστημα των έργων αυτών.

 

ΕΛΚΕ - Οδηγός Παρουσίασης
Τίτλος Ισχύει από Έκδοση
1. ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης - Οδηγός Παρουσίασης 23/9/2021 7