Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδ. δικαίου, ορισμένου χρόνου, με ΠΕ Πληροφορικής/ΠΕ Μηχανικών Υπολογιστών Κ.Ε. 82546

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υποέργο1)», με κωδικό ΟΠΣ 5074500 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82546.

Ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:
Ειδικότητα: Π.Ε. Πληροφορικής / Π.Ε. Μηχανικών Υπολογιστών, ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος από ίδρυμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1.

Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη της στελέχωσης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας από την αγορά εργασίας. Το αντικείμενο της θέσης είναι η εν γένει τεχνική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ, καθώς και η παρακολούθηση, ανανέωση και ενημέρωση του ιστοτόπου της, με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα ποιότητας από τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Επίσης, ο συντονισμός της ανάπτυξης, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ και η εξυπηρέτηση των χρηστών του.

Αποδοχές: Bάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου (την 30η/09/2023) ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιστημονικά υπευθύνου του έργου και σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Τόπος απασχόλησης: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2521/02-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.