Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82294.

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ευφυής ενσωμάτωση τοπικών πηγών ενέργειας και καινοτόμος αποθήκευση για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά»  με ακρωνύμιο: «ROBINSON» και με αριθ. Συμβολαίου (957752) , που  χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82294 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Αραμπατζή Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Αμοιβή: 5.000,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων για την συμβατική διάρκεια του έτους από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστομηχανικής (TurboLab-TUC), Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Ενεργειακών συστημάτων, από Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τη διαχείριση ενεργειακών συστημάτων ή/και περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και υδατικών πόρων.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενα Διαχείρισης Ενεργειακών συστημάτων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις θεματικές περιοχές της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων ή/και περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και υδατικών πόρων.
  • Συνέντευξη*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 14:00