Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) ΕΤΠΑ και Εθνικοί πόροι (κατά 15%) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED Cooperation Programme 2014 – 2023» συγχρηματοδοτούν το έργο με τίτλο «COMPOSE PLUS:RURAL COMMUNITIES ENGAGED WITH POSITIVE ENERGY PLUS» (κωδικός MED: 9MED20_2.2_M3_010, Project Nb: 7661) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 82418) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, κύριο Θεοχάρη Τσούτσο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή Φυσικός, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου την 30η/06/2022, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/ας θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων, την επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και κεφαλαιοποίησης σε τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του περιεχομένου ιστότοπου. 

Ποσό: 9.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης ενέργειας ή μεταφορών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:            

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος ή ισότιμο τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια ή και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή βιώσιμες μεταφορές.
  • Εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: π.χ. συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα εργαστηρίων/σεμιναρίων, ή/και ως ομιλητής/εκπαιδευτής κατά προτίμηση στην περιοχή της βιώσιμης ενέργειας/τουρισμού/κινητικότητας.
  • Συνέντευξη*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00