Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για την παροχή διδακτικού έργου στα πλαίσια του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Sustainable Engineering and Climate Change" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Χημικών  Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ.2 ΧΗΜΗΠΕΡ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Κωδ. Απόφασης 15705, «που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και το Ελληνικό Κράτος», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82658, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου, ως ακολούθως: 

Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Φυσικής ΠΕ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

Αριθμός ατόμων: (1)

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/07/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως τη λήξη του έργου ή τη λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

Ποσό: 3.000,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού – Έκτακτο προσωπικό του έργου».

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

 1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ΠΕ ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο με τα ανωτέρω, δίπλωμα ή πτυχίο ΠΕ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το επιστημονικό πεδίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ[1].
 3. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφούς με το επιστημονικό πεδίο «Φυσική της Ατμόσφαιρας ή Κλιματολογίας ή Αέριας Ρύπανσης»
 2. Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά με κριτές, συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
 3. Πρόσθετη εργασιακή εμπειρία πλέον του 1 έτους συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας κριτήριο υπ. 3).
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
 5. Συνέντευξη*:
 • Συνάφεια εργασιακής εμπειρίας με το έργο (έως 5 μόρια)
 • Αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο της/του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης (έως 10 μόρια)
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων (έως 5 μόρια)
 • Ικανότητα συνεργασίας και εργασίας σε ομάδα (έως 10 μόρια)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

Πρόταση κουας ……………….

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7214/15-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης