Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82324.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον» στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικό έργου 82324, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος/Διπλωματούχος  Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων των πυρκαγιών στην ατμοσφαιρική σύσταση και την ποιότητα του αέρα. Μελέτη του ρόλου των πυρκαγιών στο παροντικό κλίμα της Γης.

Αριθμός ατόμων: (1)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/03/2025, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Αποδοχές: Το ακριβές ποσό θα οριστεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές θα είναι ίσες με τις οριζόμενες στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας  ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή και παρουσιάσεις σε συνέδρια.  
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος ή κλιματικής αλλαγής από ίδρυμα της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 06 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

Πρόταση κουας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13513/22-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων