Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για δώδεκα μήνες με Πτυχ. Μηχανικό Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82798.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. αρ. 2023ΝΑ11900001 (Κωδ. ΟΠΣ 5201588), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ, απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ένταξη του έργου στη ΣΑΝΑ119 (Αρ. Απόφασης 181), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82798 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

Θέση: Ειδικότητα: Πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από Σχολή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα θα πραγματοποιεί μετρήσεις πεδίου για βιοαεροζόλ, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων για μικροοργανισμούς στον αέρα, ανάλυση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών.

Συμμετοχή σε μετρήσεις βιοαεροζόλ:

•              ως δείκτες για τη δημόσια υγεία

•              για τη μελέτη του αερομεταφερόμενου μικροβιώματος και των αιωρούμενων σωματιδίων.

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Επιπτώσεις της ΚΑ σε κρίσιμους τομείς της Εθνικής οικονομίας με έμφαση σε υγεία και ενέργεια. Δράση 2.1: Επιπτώσεις της Κ.Α σε υγεία (Ατμοσφαιρική ρύπανση και Vector Borne Diseases).

Π2.1: Χωρική και χρονική ανάλυση της επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία στον ελλαδικό χώρο βάσει κλιματικών σεναρίων. Στατιστικές αναλύσεις ιστορικότητας του προβλήματος.  

Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Μηχανική Περιβάλλοντος.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον καλή γνώση).
  • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων προσδιορισμού αερομεταφερόμενου μικροβιακού φορτίου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

    Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων προσδιορισμού αερομεταφερόμενου μικροβιακού φορτίου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Προσμετράται εργασιακή εμπειρία επιπλέον του ενός έτους που αποτελεί απαιτούμενο κριτήριο.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενα συναφή με την μέτρηση μικροβιακού φορτίου σε αέρια δείγματα και την ανάλυση σχετικών πειραματικών δεδομένων.
  • Συνέντευξη*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

Πρόταση κουας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 31598/30-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων