Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82688.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «SAFE-AORTA: Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» με κωδικό πράξης TAEDR-0535983 στα πλαίσια της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82688, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός ή  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

Διάρκεια απασχόλησης: Δέκα μήνες (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Συνολικό κόστος θέσης: 15.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης, δαπάνες προσωπικού «αμοιβές τρίτων» του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απαιτούμενα - Προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού ή  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο για εφαρμογή σε συστήματα πραγματικού χρόνου, ΠΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της ανάπτυξης μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βίντεο για συστήματα επίβλεψης πραγματικού χρόνου.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

    Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βίντεο για συστήματα επίβλεψης πραγματικού χρόνου κι επιτόπιας επεξεργασίας, η οποία προκύπτει μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνέντευξη

Θέση 2η: Πτυχιούχος Βιοχημικός ή Βιοϊατρικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

Διάρκεια απασχόλησης: Δέκα μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη  παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Συνολικό κόστος θέσης: 14.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης, δαπάνες προσωπικού «αμοιβές τρίτων» του έργου

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης

Απαιτούμενα - Προσόντα:

 • Πτυχίο Βιοχημικού ή Βιοϊατρικού Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Βιολογικές / Ιατρικές Επιστήμες, ΠΕ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στα επιστημονικά πεδία ανάλυσης και ερμηνείας βιοϊατρικών δεδομένων ή/και προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

    Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

 • Μεταδιδακτορική εμπειρία σε θέματα εξόρυξης βιοϊατρικών δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης, η οποία προκύπτει μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνέντευξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

Πρόταση κουας ……………….

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 36190/01-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων