3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Για τη χορήγηση επιστολής πρόθεσης από τον ΕΛΚΕ απαιτείται Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του ΕΛΚΕ.

 

Πληροφορίες Τμήμα Προγραμματισμού.