Απόσπασμα έγκρισης αιτήματος-σχετικά με την αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 82324

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22128/01-08-2023 αιτήματος του Καθηγητή κ. Απόστολου Βουλγαράκη που αφορά την διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος κατά την διαδικασία της συνέντευξης για υποψήφιο που κατέθεσε πρόταση στη με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικό έργου 82324 – Σύνταξη εκ νέου του πίνακα κατάταξης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων (ΑΔΑ 6ΒΠ9469Β6Ν-ΦΓΒ).