Παραλαβή Προμηθειών έως 30.000 Ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση πρακτικού παραλαβής για ποσά προμηθειών έως 30.000€ πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση όπου ακολουθήθηκε διαδικασία προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 250 του ν.4957/2022: «4.

Αν δημόσιες συμβάσεις έχουν εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.».

Εξακολουθεί να ισχύει η προσκόμιση πρακτικού παραλαβής για προμήθειες ειδών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ακόμα και αν τα ποσά είναι κάτω των 30.000€ πλέον ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Ερευνών με την 635η / 8-9-2022 απόφασή της ενέκρινε την νέα έκδοση του Εντύπου Ο5 (https://www.elke.tuc.gr/el/odigies/entypa).