Δράση της ανάπτυξης πρωτοτύπου (Proof-of-Concept-P.o.C), 2ος κύκλος (αίτημα έως και τις 26/5/2023)

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», (MIS) 5136151, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ, με ακρώνυμο GNΩSI, σας προσκαλούμε να δηλώστε συμμετοχή στη δράση της ανάπτυξης πρωτοτύπου (Proof-of-Concept-P.o.C), 2ος κύκλος.

-----------------

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση, ο οδηγός συμμετοχής καθώς και τα έντυπα (Έντυπο 1 και Έντυπο 2) που θα πρέπει να συμπληρώσετε.

Επιπλέον, καλείστε να αποστείλετε σχετικό αίτημα από τις 10/05/2023 έως και τις 26/05/2023.

-----------------

Παρακαλούμε, να υποβάλλετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά στην κυρία Καμπουράκη Ελευθερία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elkampouraki<στο>tuc.gr  και στην κυρία Γουνάκη Βιργινία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vgounaki<στο>tuc.gr .