Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 23PROC012268365) Κ.Ε. 82620

Έγκριση του με αρ.πρωτ. 10473/11-04-2023 αιτήματος για την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού κάτω των ορίων (186686 ΑΔΑΜ: 23PROC012268365) για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620., σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής της λειτουργίας του τελευταίου από την από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15:00:00 π.μ έως και την Τρίτη 11/04/2023

 

 

Έγκριση του με αρ.πρωτ. 9515/04-04-2023 αιτήματος για την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού κάτω των ορίων (186686 ΑΔΑΜ: 23PROC012268365) για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620., σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής της λειτουργίας του τελευταίου από την από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15:00:00 π.μ έως και την Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ