Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)

Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Πληρωμές Αμοιβών

θα πραγματοποιηθούν στις:

8/12/2023 για τις εντολές των Ε.Υ και τις υπεύθυνες δηλώσεις αρμοδίως υπογεγραμμένες, που κατατέθηκαν έως και την Παρασκευή 1/12/2023 στις 11:00.
13/12/2023 για τις εντολές των Ε.Υ και τις υπεύθυνες δηλώσεις αρμοδίως υπογεγραμμένες, που κατατέθηκαν έως και την Τρίτη 5/12/2023.
27/12/2023 για τις εντολές των Ε.Υ και τις υπεύθυνες δηλώσεις αρμοδίως υπογεγραμμένες, που κατατέθηκαν έως και την Τετάρτη 13/12/2023.
Red Arrow Οι παραπάνω προθεσμίες εξόφλησης προϋποθέτουν ύπαρξη ταμειακού υπολοίπου, προϋπολογισμού καθώς και την προσκόμιση όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών εγγράφων όπου απαιτούνται (Τ.Π.Υ., εκθέσεων κ.α.)
Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής
Όλες οι εντολές δαπανών και κυρίως οι εντολές πληρωμής των συμβάσεων εργασίας και έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται και να καταχωρούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μήνα αναφοράς και το αργότερο έως τις 5 του επόμενου μήνα.  
Σημαντικά
  • Για έκδοση τιμολογίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ, απαιτείται η δήλωση ως email του ΕΛΚΕ: elkeinvoice<στο>isc.tuc.gr.
  • Η διαδικασία προσκόμισης των εντολών και των παραστατικών δεν αλλάζει. Συνεχίσετε να στέλνετε στην υπηρεσία τα τιμολόγιά σας συνοδευόμενα με τα κατάλληλα έντυπα/ εντολές, όπου αυτά απαιτούνται.