Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Έργο XMMaS
 
Διάρκεια 19/9/2019 - 18/3/2023
Τίτλος Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτινών-Χ/ Development of a coherent X-ray multispectral microscopy system
Ακρωνύμιο XMMaS
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 04549
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας
Ερευνητικά Αποτελέσματα  
Ιστοσελίδα https://ippl.hmu.gr/tomeis/research-create-innovate-gr/
  Επιστροφή στα Έργα