Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Έργο Drones2GNSSDrones2GNSS
 
Διάρκεια 4/6/2018 - 3/2/2022
Τίτλος Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)
Ακρωνύμιο Drones2GNSS
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ - 03209
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος
Ερευνητικά Αποτελέσματα  
Ιστοσελίδα https://drones2gnss.eu/
  Επιστροφή στα Έργα