Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Έργο DE.F.I.C.I.TDrones2GNSS
 
Διάρκεια 28/3/2019 - 27/3/2022
Τίτλος Υποέργο (3) «Γεωφυσική Διερεύνηση» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών - DEcisionsystem For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies»
Ακρωνύμιο DE.F.I.C.I.T
Κωδικός Έργου MIS 5028242
Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία  σε τομείς της RIS3Crete (Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας Κρήτης).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Αντώνιος Βαφείδης
Ερευνητικά Αποτελέσματα Έργο DE.F.I.C.I.T
Ιστοσελίδα https://www.geoph.tuc.gr/el/ereyna/ereynitika-programmata/deficit
  Επιστροφή στα Έργα