Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τρεις (3) μήνες με Πτυχιούχο Φυσικό Κ.Ε ΕΛΚΕ 82489.

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention Detection and Restoration of Environmental Disasters»  με ακρωνύμιο: «DRYADS», στα πλαίσια του προγράμματος H2020-LC-GD-2020-3 και με αριθ. Συμβολαίου (101036926) ,που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82489 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Αραμπατζή Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως: 

Θέση : Απασχόληση πτυχιούχου Φυσικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Διάρκεια απασχόλησης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Αποδοχές: 3.000,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων για την συμβατική διάρκεια του έτους από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστομηχανικής (TurboLab-TUC), Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Φυσικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με Συστήματα Παραγωγής, από Σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, με αντικείμενο  την αξιολόγηση βιωσιμότητας συστημάτων.
  • Συνέντευξη*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00