Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο στην Επιστήμη Υπολογιστών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82282.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CybeRsecurity Skills Alliance- A new Vision for Europe REWIRE», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ως εκ τούτου τυγχάνει απαλλαγής από τον Φ.Π.Α., με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82282, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Απασχόληση Διπλωματούχου/Πτυχιούχου ΑΕΙ στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Διπλωματούχου Μηχανικού Υπολογιστών & Πληροφορικής ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος/πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στα ακόλουθα πεδία: Συμμετοχή σε ερευνητική δραστηριότητα σύμφωνα με τα Πακέτα Εργασίας WP3, WP4, WP5, WP6 και WP7 του έργου REWIRE με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτόμας διαδικτυακής πλατφόρμας Cyber-Ability για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού καθώς και προετοιμασία/διδασκαλία διαδικτυακών μαθημάτων για την απόκτηση δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας.

Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Αμοιβή: Ποσό ύψους 10.332,00 €  συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος ΑΕΙ στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος/πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας (elearn Security). Η γνώση πιστοποιείται με εργασιακή εμπειρία ή με βεβαίωση πρακτικής άσκησης ή με βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου ή και με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώσεις στην υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού. Η γνώση πιστοποιείται με εργασιακή εμπειρία ή με βεβαίωση πρακτικής άσκησης ή με βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου ή και με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώσεις του NET Framework. Η γνώση πιστοποιείται με εργασιακή εμπειρία ή με βεβαίωση πρακτικής άσκησης ή με βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου ή και με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00


[1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.