Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δεκατρείς μήνες με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ. Υπολογιστών ή Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82687.

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο με τίτλο «Greece4.0 – Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία (TAEDR-0535864)» στα πλαίσια της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το ΠΔΕ 2022 ΚΩΔ.ΣΑ ΤΑ019, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82687, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

Θέση: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΕ) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Αριθμός ατόμων: (1)

Διάρκεια απασχόλησης: Δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

Συνολικό κόστος θέσης: 24.830,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικών και Ψηφιακών Καινοτομιών (indigo).

Αντικείμενο:

Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε αυτοκινούμενα ρομποτικά συστήματα για διαχείριση αποθήκης και εργασιών γραμμής παραγωγής.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΕ) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Γνώση σε θέματα που σχετίζονται με αυτόνομα ρομποτικά συστήματα. Στη γνώση συνυπολογίζεται η συνάφεια της Διπλωματικής Εργασίας.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε θέματα που σχετίζονται με έντροχα ρομποτικά οχήματα με έμφαση στο σχεδιασμό τροχιάς και την αυτόνομη λειτουργία σε δομημένο περιβάλλον.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του Μηχανικού και τη Ρομποτική, από Πανεπιστημιακή Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Συνέντευξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

Πρόταση κουας ……………….

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 32201/01-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων