Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου στο επιστημονικό πεδίο "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" στη Σχολή ΗΜΜΥ ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180846 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό πρόσκλησης ΕΔΒΜ191, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6044, αρ. πρωτ. 58565/06-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΨΞΑ46ΜΤΛΡ-00Σ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στα μαθήματα που ορίζονται στο επιστημονικό πεδίο της Σχολής/Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την 613η/31-01-2023 (Θέμα 10ο) συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Ειδικότερα: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την θέση που προκηρύσσεται για το επιστημονικό πεδίο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των σε αυτό περιλαμβανομένων μαθημάτων.

Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά έντυπα, φάκελο υποψηφιότητας, έως την Παρασκευή 24η/02/2023 και ώρα 15:00.

Ο φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Περιεχόμενο Πρότασης Υποψηφιότητας:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας και υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα (σύμφωνα με το παράρτημα 3 της παρούσας. Eπισημαίνεται ότι απαιτείται η συμπλήρωση του συνόλου των ζητουμένων πεδίων).
  2. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου επιστημονικού πεδίου
  3. Βιογραφικό σημείωμα: Η υποβολή του βιογραφικού σημειώματος συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό
  4. Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα,

β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,

γ) δεν κατέχει στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80,

δ) δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,

ε) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και

στ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα

6. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (δηλαδή για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 2021-2022 σε οποιοδήποτε ΑΕΙ). Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.

7. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποίηση επάρκειας  ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας

Η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου.

Υποβολή πρότασης υποψηφιότητας με τρόπο διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο συνιστά λόγο απόρριψης.

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Παπαδάκη Μαριάνθη (τηλ. 28210-37060), ή μέσω του e-mail: mpapadaki5<στο>tuc.gr & κα Κουντουράκη Μαρία (τηλ. 28210-37037), ή μέσω του e-mail: mkountouraki@tuc.gr & κα Σπαντιδάκη Αντριάνα (τηλ. 28210-37056), ή μέσω του e-mail: aspantidaki<στο>tuc.gr.