Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32849/03-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839.

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 36789/05-12-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32849/03-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη έως δέκα (10) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο – Αλκέτα Ουγγρίνη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82839.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.